TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่เลี้ยง จังหวัดสุรินทร์


Interview : นายสาโรช เที่ยงตรง

นักพัฒนาชุมชน อบต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ และพี่เลี้ยงโครงการซ่อมรถจักรยานยนต์


การเข้าร่วมโครงการ

จากที่เราได้ทำงานใน อบต.สลักได ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน มีการสนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน และได้มีหน่วยงาน สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) และมูลนิธิสยามกัมมาจล มาสนับสนุนการทำโครงการวิจัยนี้ขึ้นมา เราก็คิดว่าสมัยเราเป็นเด็ก เราไม่ได้มีโอกาสตรงนี้ ไม่ได้มีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้ ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะให้โอกาสน้องๆ เพราะว่าบางทีน้องๆ เขามีความสามารถแต่ไม่มีผู้ผลักดันส่งเสริมเท่านั้น จึทำให้เราอยากเข้ามาร่วมโครงการ และส่งเสริมผลักดันน้องๆ ให้ได้มีโอกาส ได้มีอนาคตที่ดีต่อไป

­

บทบาทของเราในโครงการ

ในโครงการ เราคอยส่งเสริมให้คำแนะนำ ให้น้องๆ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดออกมา ไม่มีผิดไม่มีถูก กล้าเสนอสิ่งที่คิดออกมา

ทำอย่างไรน้องจะกล้าพูดกล้าคุยกับเราอย่างไม่กลัวผิดกลัวถูก เราเคยทำแบบไหน

เราจะทำความรู้จักก่อนว่าน้องอยู่ที่ไหน ชื่ออะไร เขาถนัดอะไร มีความสามารถอะไรก็ให้เขาบอกออกมา

ได้เป็นพี่เลี้ยงมานานเท่าใดแล้ว

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาในฐานะพี่เลี้ยง ปกติเราเข้าร่วมมาจะมีคนอื่นมาเป็นพี่เลี้ยงให้เรา ก่อนหน้านี้ผมทำโครงการวิจัยชุมชน ส่วนตอนนี้มาเป็นพี่เลี้ยงน้อง

สิ่งที่ได้จากโครงการวิจัยแล้วนำมาใช้กับเด็กๆ

ทำให้เราคิดว่าต่อไปเราน่าจะมีการหาข้อมูล เด็กอยากทำอะไร เราต้องรู้ข้อมูลก่อนที่จะทำว่าเราควรทำอะไร

การเข้ามาอบรมครั้งนี้มีความคาดหวังอะไรบ้าง

ผมมีความคาดหวัง ผมเห็นน้องๆ เขามีความรู้ความสามารถ แต่เขายังไม่รู้จักการจัดระบบ จัดการตัวเอง แบ่งเวลา ความรับผิดชอบ ส่วนความคาดหวังต่อไปคือให้น้องรู้จักคิด รู้จักการใช้เวลาให้ถูกครับ

พอได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว เราคิดว่ากระบวนการใดบ้างมันตอบโจทย์ที่เราต้องการ และเราจะนำไปใช้กับน้องๆ ได้

สิ่งที่นำไปใช้ได้คือเรื่องของการให้น้องๆ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร ตัวเองเป็นคนกลุ่มไหน คือกิจกรรมสัตว์สี่ทิศ ทำให้น้องๆ รับรู้ว่าตัวเองคือใคร ตัวเองเหมาะกับตรงไหน มีอารมณ์เป็นอย่างไร กิจกรรมตัวนี้ ผมจะนำไปให้น้องๆ ใช้ในการดูว่าคนที่เราจะไปหาข้อมูล เข้าไปศึกษากับเขา ว่าใครมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไร เราจะได้เข้าไปถูกทางของเขา

ตอนนี้มีปัญหาหรือรู้สึกว่าตัวเองติดขัดอะไร ต้องการให้เสริมด้านไหนไหม

ตอนนี้ยังไม่ได้ลงไปปฏิบัติ ก็ยังไม่เจอปัญหา เวลาเราพูดเราแนะนำน้องๆ เขาก็กล้าแสดงออก ก็เลยยังไม่เจออุปสรรคอะไรครับ คงต้องรอให้ลงไปปฏิบัติจริงก่อน

แผนการทำงานกับเยาวชน

ที่เราคิดไว้ น้องๆ มาจากหลายหมู่บ้าน เราอาจจะต้องไปคิดทบทวนก่อนที่เราจะทำอะไร ต้องมีกฎกติการ่วมกัน ให้มีระเบียบร่วมกัน

ได้ลงชุมชนบ้างหรือยัง หรือได้ทำอะไรกับชุมชนไปบ้างแล้ว หรือกับน้องๆ

ตัวชุมชน ก็บอกน้องๆ คร่าวๆ ให้สังเกตหมู่บ้านตัวเอง วิถีชีวิตชุมชนของเราเป็นอย่างไร เขาอยู่แบบไหน เพราะว่าหมู่บ้านนี้อาจจะเป็นชุมชนกึ่งเมือง อีกหมู่บ้านอาจเป็นหมู่บ้านชนบท การดำรงชีวิตของคนในชุมชนอาจจะไม่เหมือนกัน

อบต.สลักไดมีกี่โครงการ

4 โครงการ คือ โครงการศึกษาเด็กและเยาวชน โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี โครงการกำจัดและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และโครงการซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่มี 4 โครงการเพราะว่าเราได้ศึกษาแนวทางตำบลเราว่าตำบลสลักไดมี 16 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน บางหมู่อยู่ในชุมชนเมือง และบางหมู่อยู่ในชุมชนชนบท ยกตัวอย่างโครงการกำจัดขยะ ชุมชนเมืองอาจไม่มีที่กำจัดขยะ เราต้องศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้ช่วยกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธี หรือชุมชนชนบท เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กปลอดภัยจากการบริโภค เราอยากให้กินผัก ปลูกผักปลอดสารเคมี หรือในชุมชนเมืองอาจเป็นการสัญจรไปมาหรือการดำรงชีวิตของคนในเมือง มีความเร่งรีบ ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น ใช้รถราในการสัญจร เราก็คิดว่าเยาวชนน่าจะช่วยดูแลได้

อยากฝากอะไรถึงมูลนิธิฯ หรือการจัดอบรมครั้งนี้

เราได้ตัวเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการแล้ว อยากให้หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเขามีโอกาสเดินต่อและต่อยอดต่อไป เพราะบางทีเด็กอาจโตไปข้างหน้า แต่ถ้าเราทิ้งไว้นานเกินไป เด็กอาจจะแยกทางไปแล้วการดำเนินการอาจจะหยุดชะงัก มันกลายเป็นว่าแค่ทำให้เสร็จๆ ไปแล้วมันไม่จบกระบวนการ คืออยากให้มีการสนับสนุนส่งเสริมต่อเนื่องไป ให้เด็กมีพัฒนาการมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ


Interview : ในเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพื่อยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่เลี้ยง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย เฟรส 2 สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์