ถอดบทเรียน"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1


ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

 วันที่ 19-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

กิจกรรมเดินข้ามเส้น การเล่าเรื่องตนเองและการทบทวนตนเอง

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

การมีกิจกรรมเป็นกลุ่มฐานทำให้รู้จักเพื่อน รู้จักการทำงานเป็นทีม

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การได้พูดในตลาดที่มีผู้คนมากมายทำให้รู้ว่าการพูดที่จะทำให้คนสนใจจะต้องเป็นเรื่องสะท้อนสังคม แต่ต้องดูสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ด้วย

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

กิจกรรมข้ามเส้น และการที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

กล้าคิดกล้าแสดงออก การรับฟัง การเป็นมิตรที่ดี การให้กำลังใจกัน

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การวิเคราะห์ การเรียบเรียงด้านความคิด

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

รู้สึกว่าเรารู้จักตนเองมากขึ้นต่างจากเมื่อก่อนที่มองว่าตนเองไร้ค่า แต่ตอนนี้มองว่าตนเองเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

ตอนแรกที่มาค่ายยุวโพธิชนฉันคิดว่าทุกคนใจร้ายกับฉันมาก ไม่ยอมรับฉัน แต่เมื่ออยู่ไปนาน ๆ ไม่ใช่ทุกคนที่ใจร้ายกับฉันแต่เป็นความคิดของตัวเราเองที่ทำร้ายตัวเอง

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ มาค่ายนี้ถึงรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อชีวิตของมนุษย์

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

ฉันชอบความสะดวกสบายและฉันคิดว่าที่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตและคิดว่าเศรษฐกิจคือสิ่งที่ดีต่อที่นี่

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

อยากไปพับที่นอน อยากลองทำอไรใหม่ ๆ อยากเข้าสังคมมากกว่านี้

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

อยากไปทำโครงการที่ตนเองตั้งไว้ อยากกลับไปดูแลชุมชนโดยเด็กรุ่นใหม่