ถอดบทเรียน "ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน

"ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน" ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 19-30 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

1.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง

รู้จักตนเองมากขึ้นจากกิจกรรม 4 ทิศ ที่บ่งบอกนิสัยใจคอได้เป็นอย่างดี แม้เราจะไม่ได้สังเกตตนเอง แต่พอเราเข้าใจทำให้เรากล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเอง เช่น การกล้าแสดงออก กล้าปฏิเสธอย่างมีเหตุผล

1.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น / ทีม / ภาวะผู้นำ

ทำให้มีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด วิเคราะห์ กล้าเสนอความคิดเห็น กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความตั้งใจฟังในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการเสนอ

1.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

รู้ความหมายและการปฏิบัติในการทำทุน มีความกล้าที่จะลงทุนในการทำธุรกิจและจัดสรรทรัพยากรในการทำธุรกิจ

2.ทักษะที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

2.1 การรู้จักตนเองหรือเข้าใจตนเอง

ได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเองมากขึ้น สามารถเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายมักจะเป็นคนสานสัมพันธ์กับผู้อื่นเสมอ

2.2 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

มีความกล้าเพิ่มมากขึ้น ได้ความคิดใหม่ ๆ จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการพูดดีขึ้น รู้จักการวิเคราะห์การทำงาน รู้วิธีเก็บข้อมูลทางชุมชนและวัฒนธรรม

2.3 การเข้าใจสังคม / ชุมชน

การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ได้ทักษะในการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ

3.มุมมอง ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมีด้าน

3.1 มุมมองต่อตนเอง

รู้จักตนเองมากขึ้น รู้ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น และกล้าที่จะปฏิเสธคนในเรื่องที่เราไม่สามารถทำให้ได้ จากที่เมื่อก่อนเป็นคนที่อ่อนแอมาค่ายนี้ก็ทำให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

3.2 มุมมองต่อสังคม / ชุมชน

เข้าใจปัญหาชุมชน และอยากพัฒนาชุมชน หลังจากที่ได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป และคิดว่าสังคนที่อยู่ก็ไม่ได้แย่แต่เพียงยังไม่ได้รับการพัฒนา

3.3 มุมมองสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่บ้านไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังพอมีไม่ได้น้อยไป ได้มุมมองของสิ่งแวดล้อมที่แปลกจากที่เคยเจอ

3.4 มุมมองเศรษฐกิจ

การสนใจแต่ธุรกิจทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร และจะไม่เน้นคุณภาพเน้นแต่สิ่งที่พังเร็วเพื่อจะได้ผลิตมากๆ ได้เห็นการเบียดเบียนแรงงาน เราควรทำธุรกิจที่สนใจทรัพยากร และเน้นคุณภาพ ไม่โฆษณาเกินจริง ไม่เบียดเบียนแรงงาน

4.แรงบันดาลใจใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมีอะไรบ้าง

4.1 แรงบันดาลใจต่อตนเอง

การให้กำลังใจตนเองในการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม และมีความตั้งที่จะอยู่กับธรรมชาติ

4.2 แรงบันดาลใจต่อสังคม / ชุมชน

อยากพัฒนาชุมชนทำเพื่อคนในชุมชนและเน้นประโยชน์ส่วนรวม