เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชน อบต.ควนชะลิก อบต.แหลม และอบต.บ้านขาว

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นคนคิดบวก ชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุข  ให้คำปรึกษาเพื่อน ชอบการแบ่งปัน มีความอดทน ชอบเข้าสังคมและได้รู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อที่จะได้เห็นสังคมในมุมต่างๆ"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากให้ชุมชนสะอาด อยากเห็นน้องๆ  และคนในชุมชนมีความสุข มีความสามัคคี ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสังคม"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้เห็นทุกคนช่วยกันทำงาน และคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาชุมชน และทำให้วัยรุ่นในชุมชนมีความสนิทกันมากขึ้น"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้รู้จักการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น และทำให้วัยรุ่นในชุมชนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นเชฟ เพราะชอบทาน และอยากทำอาหารให้คนอื่นได้ทานอย่างมีความสุข"