เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชน อบต.ควนชะลิก อบต.แหลม และอบต.บ้านขาว

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นคนใจแข็ง ไม่อ่อนแอ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ต้องการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการทำความดีถวายแดในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการรวมตัวกันพัฒนาชุมชนและขยายวงกว้างจนมีวัยรุ่นเข้ามาร่วมมือมากขึ้น"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นการเปิดโลกกว้าง ได้แบ่งปันความรู้กันมากขึ้น"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น ได้ฝึกพูด ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ การแบ่งเวลา การสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นตำรวจ เพราะอยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและลบคำสบประมาท"