เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชน อบต.ควนชะลิก อบต.แหลม และอบต.บ้านขาว

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นมิตรกับทุกคน คิดดี มีความรัก ความสามัคคี และมีความตั้งใจในการทำงาน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"คือการได้มาเจอเพื่อนมากมาย ร่วมกันคิดร่วมกันทำ อยากช่วยเหลือเพื่อน และนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคำแนะนำจากเพื่อน ได้มิตรภาพที่ดี"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้เรื่องความรัก ความสามัคคี สภาพปัญหาของชุมชน ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกและชาวบ้าน"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ทหาร เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้ฝึกความมีวินัยในตนเอง"