​สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ทักษะการฟังที่ดี ไม่พูดเวลามีคนกำลังพูดให้เราฟัง ตั้งใจฟัง จับประเด็น และต้องไม่คิดเข้าข้างตนเอง ไม่มีอคติ

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-ทักษะการคิดที่เป็นระบบ และเป็นรูปแบบในการวางแผน ในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-แนวคิดกรณีศึกษา ที่มีความต้องการว่าเราจะเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้อย่างไร

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“อย่าบังคับ อย่าไปยัดเยียด ความเป็นตัวเราให้กับเด็ก แต่จงยอมรับในตัวตนของเด็กและความต้องการจริงของเด็ก”


นายสุวิชา ใจมั่น

นักวิชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชค จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่