​สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การพูด

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-ประทับใจพี่เลี้ยงในการทุ่มเท การเสียสละเพื่อเยาวชน

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“ยอมรับและฟังความคิดเห็นของคนอื่น”

­

นางจินจุทา แป้นทอง

ครู คศ.1

องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่