สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอสุรินทร์ เวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย”

สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอสุรินทร์

เวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย”

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563


1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ทักษะการฟัง / การคิด / การวิเคราะห์

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-พัฒนาตนเอง ทักษะด้านความคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การฟังแล้วคิดพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลได้

-นำไปใช้ในการวางแผนการทำงาน

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“ปรับความคิด เปลี่ยนชีวิตได้”