"แพม" ฝันอยากเป็น "นางพยาบาล" และสะท้อนการเรียนรู้ค่าย 21 วัน

"แพม - พัชราพร สุขแสวง"อายุ 14 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนเยาวชนจากตำบลจอมพระ มาร่วมเรียนรู้ในค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในค่าย 21 วัน เรียบร้อยแล้ว "แพม"ได้มาแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ในค่ายนี้ให้เพื่อน ๆ ได้ฟังกัน

“สิ่งที่หนูได้เรียนรู้....คือ

  • oการฝึกสมาธิ การนิเวศภาวนาการอยู่คนเดียว ท้าทายกับสิ่งที่เรากลัว อดอาหาร 1 มื้อ ฝึกความอดทน
  • oการทำงานเป็นกลุ่มและการทำงานเดี่ยว กิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้อง ได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นจากที่ไม่มีเพื่อนเลย
  • oการพูดในที่ชุมชน การกล้าแสดงออกมากขึ้น
  • oการปีนหน้าผา เป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเพราะส่วนตัวกลัวความสูง
  • oการฟัง ฟังอย่างไรให้ลึกซึ้ง / อย่างตั้งใจ
  • oฝึกคิด คิดอย่างสร้างสรรค์
  • oการเป็นผู้นำต้องอดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ เข้าใจผู้อื่น มีความพยายาม แบ่งปัน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีจิตสาธารณะ คิดรอบคอบ จะทำอะไรต้องมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ”

สำหรับความฝันในอนาคต “แพม”อนาคต “หนูอยากเป็นนางพยาบาล เพราะอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”

หนูอยากเป็นนางพยาบาล เพราะอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน