21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


"ทิพย์ - สุพรรษา การงานดี"อายุ 14 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนเยาวชนจากตำบลจอมพระ มาร่วมเรียนรู้ในค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในค่าย 21 วัน เรียบร้อยแล้ว "ทิพย์"ได้มาแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ในค่ายนี้ให้เพื่อน ๆ ได้ฟังกัน

“หนูคิดว่าเป็นการเข้าค่ายครั้งแรกของหนูในครั้งนี้ ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ด้วย แต่หนูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าจับไมค์ ไม่กล้าแสดงออก แต่พอได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ ก็รู้สึกว่าตัวเองกล้าจับไมค์ กล้าพูดคุยกับคนอื่นได้มากขึ้น กล้าเข้าหากลุ่มเพื่อน กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความรับผิดชอบในงานมากขึ้นได้รับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน เรื่องราวของแต่ละคน ได้จับประเด็น เกี่ยวกับความรู้สึกที่เราได้เรียนมา รู้ถึงความเป็นมาความรู้สึกของแต่ละคน การที่เป็นผู้นำควรจะมีความรับผิดชอบ รู้ถึงความสามัคคี มีความระมัดระวัง รู้จักการวางแผน ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ให้คำปรึกษากับทุกคนได้ และได้รู้ถึงการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น กล้าพูดเข้าหาสังคมได้มาก และการที่มาในค่ายนี้ ทำให้รู้ว่าเราอยากเป็นอะไร และหนูก็คิดว่าหนูอยากเป็นพยาบาลเพราะจะได้ช่วยเหลือคนในสังคม และทำให้เรากล้าพูดกับประชาชนได้มากขึ้น

กล้าพูดคุยกับคนอื่นได้มากขึ้น กล้าเข้าหากลุ่มเพื่อน กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น