สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ทักษะการฟังที่ทำได้ดี

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-ทักษะการสื่อสาร ที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การทำให้เด็กเชื่อใจ และอยากนำตรงนี้ไปใช้

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“อย่าคิดแทนคนอื่น”

นายวัชรินทร์ ธรรมเที่ยง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563