สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง การถาม

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-ความอดทน การเสียสละ การตั้งคำถามเพื่อเจาะประเด็น

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-สิ่งที่ประทับใจคือการแชร์ความรู้สึก ยอมรับฟัง

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“เสียสละ อดทน รับฟัง เข้าถึง”


นางสาวอรรถยา รัตนจูล

ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563