เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เด็กน้อย

ที่มาของการได้มาเป็นผู้ช่วยในงานดูแลสภาเด็กและเยาวชนตำบล จึงได้เป็นคนคอยประสานงานเด็กและเยาวชนในตำบล ซึ่งทำให้รู้ปัญหาของกลุ่มเด็กและเยาวชน จะมีทั้งเด็กในระบบและนอกระบบและได้เป็นตัวช่วยในด้านงานสวัสดิการจึงทำให้รู้ว่ามีเยาวชนที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว ไม่สามารถเรียนอยู่ได้ เนื่องจากได้เกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และมีการมั่วสุมในด้านยาเสพติด

­

จึงทำให้มีแนวคิด

Øอยากช่วยชี้แนะ เข้าเชื่อมเครือข่ายเพราะชักนำเด็กและเยาวชนเหล่านั้น

Øเข้าสอบถามปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นของปัญหาเด็กและเยาวชน

Øเข้าหาเพื่อสอบถามความต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเปิดใจ

ผลลัพธ์ที่ได้

Øเด็กและเยาวชนยอมให้เข้าถึงปัญหาของพวกเขา

Øยอมเปิดใจในสาเหตุและปัญหา

Øยอมรับฟังคำแนะนำและลองนำไปปฏิบัติ

บทเรียน

Øต้องยอมเปิดใจรับฟังคนอื่นให้มาก

Øไม่ยึดติดในความคิดของตน

#

@เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

นางสาวอรรถยา รัตนจูล

ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563