​สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ทักษะการฟัง คิด พูด เขียน

-ทักษะการถอดบทเรียน

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ เรียบเรียงข้อความได้อย่างน่าฟัง

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การนำ case study ไปเล่าให้เด็กในชุมชนได้ฟัง หรือเชิญ case ไปเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริง

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“จะเดินหน้าก็ต้องมีใจ และความรู้”


นางไข่มุข สายบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่