เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

เด็กหญิงกัลยา ส่องาม (การ์ตูน)

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล

นิสัยเป็นคนนิ่งกับคนที่ไม่สนิท เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ แต่อยู่กับคนที่สนิทจะพูดมาก เพื่อนที่ทำโครงงานด้วยกันก็จะเป็นคนช่างคิด มีความเข้ากับคนอื่นได้ง่าย

พี่เลี้ยงโครงการเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็น และเข้าใจการทำงาน กระบวนการทำงาน

สิ่งที่เห็นในชุมชนที่เป็นปัญหา ก็จะเป็นการทิ้งขยะ การใช้ยาฆ่าหญ้า และเสพสิ่งอบายมุข มันทำให้คนในชุมชนของเราติด และจะเป็นแหล่งมั่วสุม และสิ่งที่อยากให้ชุมชนของเราเป็นคือ การแยกขยะและการลดใช้ถุง พลาสติก การไม่ใช้สารเคมีต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างแทนการเสพสิ่งเสพติด

โครงการที่เราเลือกทำเป็นโครงการเก็บข้อมูล การทำนาของแต่ละบ้านและนำข้อมูลไปกระจายกลับสู่หมู่บ้านของเรา จะได้ทำแปลงผักปลอดสารพิษ และอีกโครงการหนึ่งก็คือการพาเด็กในหมู่บ้านไปทำบุญในวันเสาร์เพื่อลดการติดบ้าน

และปัญหาที่พบก็คือในตนเองนั้น ก็จะเป็นการกดดันตัวเองการแบ่งเวลาให้ตนเองไม่เหมาะสม ปัญหาที่พบเจอภายนอกเป็นการเดินทาง การประสานงานและวิธีการดำเนินงานที่ไม่ลงตัว และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็คือ หาอะไรผ่อนคลายหาที่ปรึกษา เช่น พี่เลี้ยงที่คอยแก้ปัญหาให้และช่วยให้คำปรึกษาที่ดี การแก้ปัญหาจากภายนอกคือ การประสานงานเป็นทีม และการแบ่งงานให้ชัดเจน มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาประสานงานและสนับสนุนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ และการเขียนจดหมายให้กำลังใจตนเองนั้นเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีแรงสู้ต่อ

ประโยชน์จากการทำโครงงานนั้น ก็จะมีการใช้เวลาว่าง การกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ

ฉันทำงานนี้ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในการทำโครงงาน การไม่เข้าใจในความคิดซึ่งกันและกัน ก็จะมีการเขียนจดหมายขอโทษพี่เลี้ยงและคนรอบข้างที่เราเคยทำผิด