ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่

ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักตนเอง

เรียนรู้ว่าตนเองเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ยาก พูดน้อย ขี้อาย แต่ถ้าเราทำให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจ ก็จะไปขอโทษ เป็นเรื่องการให้อภัย และจากการทำกิจกรรมทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เรากล้าแสดงออกและรู้จักนิสัยคนอื่นมากขึ้น

2.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักภาวะการนำของตนเองและการทำงานเป็นทีม

ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากกิจกรรมจับคู่เดินตะปู โดยเราจับคู่กับพี่แตนที่เป็นคนอารมณ์ดี สร้างสรรค์ ทำให้เรามีความมั่นใจกับพี่เขา ทำให้เราไม่ได้รับบาดเจ็บเลย พอสลับกันเราทำให้พี่เขาบาดเจ็บ แต่พี่เขาก็ให้อภัย เป็นกลุ่มพี่ปุ้ยเป็นหัวหน้าทีมที่ทำให้น้องในกลุ่มมีความมั่นใจมากขึ้น

3.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสังคม

ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียน โดยอยากให้โรงเรียนเรียนแค่ 3-4 ชั่วโมง และให้เวลาที่เหลือสำหรับการพักผ่อน เลือกเรียนได้ตามใจชอบ อยากให้ครูมีคุณภาพมากกว่านี้ ให้ตอนบ่ายได้นอน ส่วนตอนเย็นไม่ค่อยมีการบ้าน เพื่อให้เด็กได้พักผ่อน

4.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเศรษฐกิจ

ได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจต่างๆ เช่น “การวางแผน” คือ การทำอะไรต้องวางแผนก่อนทำงาน ได้รู้จัก “การจ่ายตลาด” คือ เป็นการทำเป็นประจำทุกวัน “กาปรับตัว” คือ การจับกลุ่มกันต่างพื้นที่ที่เราไม่รู้จัก

5.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสิ่งแวดล้อม

ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ว่าการมีป่าไม้ที่มีความสมดุล จะช่วยในเรื่องอากาศในการหายใจ ส่วนปัญหาของสิ่งแวดล้อมมาจากคนทำลายป่า ทั้งจากการตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า หาของป่ามากเกินไป เกิดไฟป่า ทำให้โลกร้อน ส่วนการแก้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้น เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน หาของป่าให้น้อยลง

6.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักการทำสมาธิและการเข้าใจพระพุทธศาสนา

ได้ตักบาตรตอนเช้า ซึ่งทำให้จิตใจแจ่มใส มีความสุขในการทำกิจกรรม การฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิ รู้ลหายใจเข้าออก ทำให้มีสติในการทำกิจกรรม และช่วยให้จิตใจสงบ ส่วนการสวดมนต์ตอนเช้าและตอนเย็นนั้นทำให้จิตใจแจ่มใส

7.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเครื่องมือในการเรียนรู้

ได้เรียนรู้เครื่องมือในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

-ทักษะการสื่อสาร ทำให้รู้จักสื่อสาร

-ทักษะการฟัง ทำให้เรามีสมาธิในการฟัง เป็นผู้ฟังที่ดี

-ทักษะการพูด ฝึกให้เรากล้าพูด กล้าแสดงออก โดยเฉพาะในที่สาธารณะ

-การฝึกการตั้งคำถาม ฝึกการสงสัย กล้าถาม กล้าพูด

-ฝึกการพัฒนาสมอง ในทุกๆ กิจกรรมเราจะได้ฝึกพูด ฟัง ถาม