ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

ถอดบทเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่

ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


1.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักตนเอง

ได้รู้ข้อเสียของตัวเอง คือ การไม่ชอบให้คนอื่นสั่ง ส่วนข้อดีคือเป็นคนร่าเริง

2.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักภาวะการนำของตนเองและการทำงานเป็นทีม

ได้ฝึกความมั่นใจในตนเอง เช่น การให้กำลังใจตัวเอง การให้อภัยตนเองเวลาที่ทำผิด การรู้จักอดทนต่อสิ่งนั้นๆ ต้องเรียนรู้ตนเองและคนอื่น ต้องเรียนรู้การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม คือ เพื่อนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้นำ

3.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสังคม

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

4.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเศรษฐกิจ

ได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจต่างๆ ได้รู้จักการวางแผน คือ การที่เราจะทำอะไรต้องวางแผนก่อนค่อยทำ และรู้จักการจ่ายตลาด คือ การที่เราทำเป็นประจำทุกวัน เช่น การซื้อของ

5.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักสิ่งแวดล้อม

ได้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ คนที่มาจากชุมชนอื่นได้นำปัญหาของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับปัญหาของชุมชนเรา ซึ่งเราควรเคารพกฎของชุมชน เช่น การไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพราะว่าถ้าเราตัดไม้จนหมด ก็จะไม่มีอากาศหายใจ และในการปลูกพืชหลายชนิดเราก็ไม่ควรนำปุ๋ยเคมีมาใส่ เพราะอาจทำให้ดินเสื่อม

6.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักการทำสมาธิและการเข้าใจพระพุทธศาสนา

การสวดมนตาภาวนาทุกวันทำให้ได้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้น และในการฝึกสมาธิ รวมถึงการเดินจงกรมทำให้จิตใจสงบ โดยการเดินจงกรมทุกครั้งเราต้องพูดว่า ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ และการตักบาตรตอนเช้าทุกวันทำให้ได้แผ่นส่วนบุญส่วนกุศุลให้สัตว์ทั้งหลายอีกด้วย

7.การเรียนรู้เรื่องการรู้จักเครื่องมือในการเรียนรู้

ได้เรียนรู้การฝึกทักษะการพูด คือ ทำให้เรามีความกล้าแสดงออก และต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย โดยเราต้องรู้สึกตามไปด้วยเวลาฟัง ส่วนที่ได้จากการดูก็นำมาถอดบทเรียน และจากการกล้าแสดงออกก็สามารถนำไปพุดในที่สาธารณะและจับใจความสำคัญได้ เป็นการฝึกการตั้งคำถามอีกทางหนึ่ง