ถอดบทเรียนทีมพี่เลี้ยงเทศบาลกันตวจระมวล

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สายสุนีย์ แก้วสอน

นักวิจัย / ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ทต.กันตวจระมวล จ.สุรินทร์


  • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
นักถักทอชุมชน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
  • -ดำเนินโครงการจิตอาสาพายิ้ม
  • -โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน
-
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากเห็นเยาวชนรวมกลุ่มกัน มีกิจกรรมของกลุ่มที่ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ ทำงานด้วยกัน และเด็กมีพื้นที่ในการแสดงออกเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

-

มีความสนใจเรื่องการเกษตร การประกอบอาชีพ การทำอาหาร
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

-

มีความสามารถในด้านการพูด ด้านการเขียน ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการทำงาน
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

-

เด็กยังมีกิจกรรมที่ทำด้วยกันน้อยมาก และเด็กติดโทรศัพท์ ติดโซเชียลมาก ทำให้ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นน้อยลง

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
  • -พ.ศ.2558 อบรมนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 2
  • -พ.ศ.2559 อบรมค่ายยุวโพธิชน 15 วัน
  • -พ.ศ.2561 พี่เลี้ยงค่ายยุวโพธิชน 10 วัน
  • -พ.ศ.2561 ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตนเอง ชุมชนแม่ทา
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการเป็นกระบวนกร และทักษะการพูด

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้

1.การกล้าแสดงออก ทั้งการพูด การฟัง การเขียน การคิด

2.การใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์

3.การสร้างทักษะการทำอาหาร

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

การทำงานกับเยาวชนต้องเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเยาวชน เข้าใจช่วงวัยของเยาวชน