ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ เรื่องของเท้าและยอดเขาแห่งความสุข (ฉบับตีพิมพ์ลงหนังสือถอดบทเรียน)

ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ เรื่องของเท้าและยอดเขาแห่งความสุข

เรื่องเล่าถอดบทเรียน ของนายยุทธพงษ์  อุณหทวีทรัพพ์  หรือ "อู๋"  

1 ใน 7 เส้นทางการเรียนรู้ของเยาวชน

ที่ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่การใช้งานจริง


­

­