การบรรยายพิเศษเรื่อง

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา และห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

­

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง  "บทบาทครูกับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา และห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ