สอบถามความรู้สึก

แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม 2 โรงเรียน  จากนั้นบอกความรู้ึสึกของตนเอง