มนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์ : พัฒนาการเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มจากมุมมองของตนเอง ในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 2

นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์ (ใหม่) 

เจ้าหน้าที่การเงิน งานธุรการและงานกิจกรรมโครงการ 

­

เราอาจจะเบื่อกับการที่ต้องตื่นเช้ามาทำงานทุกวัน และเจอกับงานหนักที่เราก็หนีไม่พ้น แต่สิ่งที่น่าเบื่อเหล่านั้นทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างคนมีคุณภาพ โตขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด รู้จักคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีความรับผิดชอบสามารถแยกแยะ และลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย งานไหนควรทำก่อนหรือหลัง รู้จักใช้ประสบการณ์การทำงานมาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น มีระบบการสื่อสารดีขึ้น สังเกตได้จากการประสานงานทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นหลัก รวมไปถึงการรับรู้ และรู้จักความสามารถของตนเองว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร รู้สึกว่าตนเองมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น แม้ไม่เห็นด้วยก็จะไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ และรู้ว่าตนเองควรปรับอารมณ์เช่นใดเมื่อเผชิญปัญหา พยายามเรียนรู้และทดลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมานอกเหนือไปจากงานประจำที่ทำอยู่ เช่น งานสันทนาการ ซึ่งนอกจากจะทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้ว ก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถที่มีอยู่ในตนเองให้มากขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิด มันอาจจะไม่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด แต่มันคือแรงผลักดันให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งอาจทำให้เราได้ค้นพบตัวเองในมุมที่แตกต่างออกไปอย่างคาดไม่ถึงก็ได้

แน่นอนว่าการพัฒนาศักยภาพตัวเองเป็นงานหนัก ต้องใช้เวลา ความสม่ำเสมอ และความอดทน แต่ในช่วง ๔ ปี ย่างเข้าปีที่ ๕ กับการทำงานในองค์กรนี้ (สงขลาฟอรั่ม) ก็พบว่าเราเองเริ่มจะเรียนรู้จะจริงจังกับการเติบโตของชีวิต มุ่งมั่น และกล้าที่จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอ เรียนรู้แนวทางการทำงานจากศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ และรู้ว่าควรแสวงหาความรู้อะไรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอบคุณสงขลาฟอรั่ม ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนทำงานทุกคนได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

นอกจากนี้แล้วการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เกิดขึ้นต่อตนเองจากการที่ได้ทำงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และมีหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ รู้สึกได้ว่าตัวเองมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ทำด้วยความสำนึกในสิ่งที่ต้องทำ ทุกครั้งเวลาทำงานจะคิดว่าจะต้องให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย เพื่อความราบรื่น ไม่ให้มีเรื่องรำคาญใจจากหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และมีความภูมิใจในผลสำเร็จของงาน ซึ่งมองว่าเหล่านั้น คือ การมีความเคารพต่อตนเอง รวมถึงมีจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อองค์กร มีความซื่อสัตย์ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจรรยาบรรณของบุคลากรทุกคนในองค์กรควรมี มีจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพนับถือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะเพื่อนร่วมงาน สำคัญที่สุด คือ “ในฐานนะทีม” จากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองอย่างเห็นชัดที่สุด คือ จะไม่ตัดสินผู้อื่นจากท่าทีส่วนตัวของเขา เพราะเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะคิดและแสดงออกอย่างมีเหตุผลในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง สุดท้ายนี้ มองว่าถ้าหากเราปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและบทบาทหน้าที่แล้วนั้น ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมได้ไม่ยาก