มนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์ : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล

     ให้เยาวชนเขียนโครงการผ่านเครื่องมืออย่างง่ายที่เรียกว่า แผนผังความคิด 5 ห่วง ประกอบด้วย สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ไอเดีย และภาพฝัน แล้วตั้งคำถามให้เยาวชนได้วิเคราะห์ผ่านเครื่องมือดังกล่าวจนสามารถออกมาเป็นโครงการได้


ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

ทบทวนให้เยาวชนมีความชัดเจนในโครงการของตนเอง ตั้งคำถามให้เยาวชนได้วิเคราะห์และมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการว่าโครงการที่เยาวชนจะทำนั้นในแต่ละกิจกรรมมีค่าค่าต่อพื้นที่/ตนเองอย่างไร และสามารถสร้างสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นได้อย่างไร