พรรณิภา โสตถิพันธุ์ : แนวคิดและทิศทางการทำงาน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา