นงนุช ปานบัว : พัฒนาการเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มจากมุมมองของตนเอง ในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปีที่ 2

นางสาวนงนุช ปานบัว (ตาล) 

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน (โค้ช)


ก. จดบันทึกและรายงานสรุปผลการประชุมภายในองค์กร สำหรับการทำหน้าที่ในส่วนนี้ทำให้ตนเองรู้จักที่จะนิ่ง อดทนฟังผู้อื่น และกล้าแสดงความเห็นในที่ประชุม จากเมื่อก่อนเป็นคนที่สมาธิสั้นไม่ค่อยฟังผู้อื่นและนั่งนานๆไม่ได้จะเบื่อง่าย เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จดบันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม (ประชุมภายใน)สามารถจดบันทึกประเด็นที่สำคัญอย่างละเอียดและรอบคอบ สามารถนำประเด็นต่างๆและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกคน มาเขียนสรุปเป็นรายงานการประชุมที่อ่านแล้วตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย รู้จักศึกษาค้นคว้าเรื่องของคำหรือภาษาที่ควรจะเขียนให้ถูกต้อง รวมถึงความละเอียดในการตรวจคำผิดในบันทึกการประชุมแต่ละครั้ง และทำให้เกิดความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์อีกด้วย จากเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบในการเขียนรายงาน การจับประเด็นการประชุมต่างๆยังไม่ละเอียด รวมทั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องตัวเท่าทีควร เมื่อได้มาทำหน้าที่ในส่วนนี้ทำให้ตนเองมีการพัฒนาการทำงานได้มากขึ้น

ข. หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน

๑) การพัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ สำหรับการทำงานในส่วนนี้ เมื่อมีการประชุมแบ่งโครงการรับผิด สำหรับการพัฒนาโครงการทำให้ตนเองรู้จักกับการเขียนโครงการที่ชัดเจน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและระหว่างพี่กับน้องในโครงการต่างๆทำให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม เช่น หน้าที่ทุกหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งทำเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ทุกหน้าที่ และเสริมได้ตลอดเวลาในการทำงานนั้นๆ(การจัดเวทีพัฒนาโครงการเยาวชน)

๒) การประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ทำให้ตนเองได้มีความกล้าที่จะประสานงานกับคุณครู เยาวชนในโครงการ ด้วยวิธีการที่แต่งต่างออกไปและเหมาะสม รู้จักที่จะวางแผนอย่างละเอียดในการติดตามการทำงานของเยาวชน แบ่งเวลาให้เหมาะสมในการติดตาม จากเมื่อก่อนไม่มีความกล้าที่จะพูดกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆและเยาวชน เพราะเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วด้วย

๓) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ ทำให้ตนเองรู้จักที่จะสังเกตอย่างมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ สังเกตอย่างละเอียดและนำสิ่งที่สังเกตมาบันทึกแบบข้อมูลดิบ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นที่เกี่ยวกับโครงการมากลั่นกรอง วิเคราะห์ เขียนออกมาเป็นรายงาน รู้จักคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการบันทึกความก้าวหน้าของโครงการอยู่เสมอ รู้จักตั้งคำถามมากขึ้นในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เยาวชนได้ จากที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบการจดบันทึก จะเป็นคนขี้ลืม การจดบันทึกจะช่วยตนเองสามารถจำได้ดีขึ้น

๔) ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ ทำให้ตนเองรู้จักศึกษาหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ภายนอกหรือความรู้เกี่ยวกับโครงการของเยาวชน ซึ่งผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม เน้นย้ำเสมอให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ก้าวหน้ากว่าแกนนำอย่างน้อย ๕ ก้าว ตนเองต้องศึกษาจากเอกสาร Web site ต่างๆ หนังสือ หรือข้อคำแนะนำจากพี่ๆเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ทำให้สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่เยาวชนได้ ทำให้ตนเองมีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจที่เด็ดขาด สามารถวางตัวหรือพัฒนาบุคลิกให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตัวของพี่เลี้ยงได้ รู้จักสื่อสารด้วยถ้อยคำที่ออกมาจากหัวใจ คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดออกมา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อมีกรณีที่แกนนำเจอปัญหาในการดำเนินโครงการ มีวิธีการตั้งคำถามเพื่อให้แกนนำคิดและแก้ไขปัญหาได้เอง โดยที่เราจะคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆ

๕) รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network ทำให้ตนเองรู้จักกับวิธีการเปิดเพจโครงการของเยาวชน นำข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบมาวิเคราะห์ เรียบเรียง ให้เป็นภาษาที่อ่านง่ายไม่ซับซ้อน แล้วสื่อสารหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจโครงการสู่สาธารณะ และทำให้เกิดความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งความรู้เกี่ยวเพจตนเองสามารถให้ความรู้แก่แกนนำที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ได้ รู้จักที่จะใช้ช่องทาง Facebook ให้เกิดประโยชน์ในการติดตามโครงการของเยาวชน ผ่านการพูดคุยกัน ค้นหาความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์มาแชร์ต่อสาธารณะผ่าน Facebook จากเมื่อก่อนใช้ Facebook ไม่เกิดประโยชน์

ค. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ทำให้ตนเองมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเครื่องมือ สำรวจอุปกรณ์ของสำนักงาน รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆไม่ให้ชำรุด ทำให้ตนเองมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เช่น การใช้กล้อง VDO ในการถ่าย เพราะแต่ละรุ่นใช้ไม่เหมือนกัน เป็นต้น รู้จักการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสงขลาฟอรั่ม

ง. ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ๑) การช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการถอดเทปพัฒนาโครงการเยาวชน ในการถอดเทปเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ฝึกการฟัง ฝึกการตั้งสติ ฝึกการวิเคราะห์ ฝึกการจับประเด็น เพราะถ้าทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะทำเราถอดข้อมูลมาวิเคราะห์ไม่ได้ จะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อถอดเทปบ่อยขึ้น จะทำให้เกิดความชำชาญในการจดบันทึกรายงานต่างๆได้ ๒) การส่งหนังสือนอกสถานที่ (ตามสถานที่ราชการต่างๆ) ทำให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาเพราะถ้าเราส่งไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดจะทำให้การทำงานคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๓) ดูแลอาคารสถานที่ ทำให้ตนเองมีความละเอียดอ่อนในเรื่องการรักษาความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการกวาดขยะ ทิ้งขยะ เก็บกวาด เช็ด ถู ล้าง อาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยสำหรับคนอื่น แต่สำหรับตนเองแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ในการทำงานแต่ละวันจะต้องตรวจ เก็บ กวาด เช็ด ถู ล้าง ก่อนเริ่มทำงานทุกเช้า ๔) การลงพื้นที่ติดตามโครงการเยาวชน ทำให้ตนเองมีความเสียสละมากขึ้น เพราะนอกจากจะลงพื้นที่ติดตามโครงการที่รับผิดชอบแล้ว ยังลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มอื่นๆเพื่อลงไปสังเกต เรียนรู้ การทำงานของเยาวชนกลุ่มอื่นๆและนำความรู้เหล่านั้นกลับมาเป็นไอเดียร์ใหม่ปรับใช้กับโครงการในส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้อำนวยการมอบหมายหน้าที่ใหม่ คือ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ และเริ่มปฏิบัติการทำงาน ได้มีการมอบหมายงานจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคือ ให้พิจารณากลั่นกรองโครงการของเยาวชนเบื้องต้นในปีที่๓ มีจำนวน ๒๑ โครงการ ทำหน้าที่ดังนี้

๑) จัดทำใบปะหน้าโครงการซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะกิจกรรม,จุดแข็ง,จุดอ่อน ทำให้ได้ฝึกการวิเคราะห์เนื้อหาของโครงการเยาวชน ว่าเยาวชนต้องการทำอะไรบ้าง จับหัวใจของโครงการ และกิจกรรมที่เยาวชนต้องการที่จะทำออกมาแล้วเขียนทำใบปะหน้าโครงการให้ผู้ที่อ่านเข้าใจง่ายและเห็นถึงหัวใจของโครงการที่เยาวชนอยากจะทำ

๒) พิจารณากลั่นกรองในมุมมองหลายมิติ เบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ทำให้ตนเองได้มีสติจดจ่อ รู้จักคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ เช่น เมื่ออ่านโครงการที่เยาวชนส่งข้อเสนอเข้ามา ต้องนั่งอ่านพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เกิดการเชื่อมกับทุนทางสังคมหรือไม่ เป็นต้น รู้จักการตั้งคำถามกับตนเองและกระตือรือร้นที่จะหาคำตอบจากหนังสือ จากเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ทำให้ตนเองมีความคิดที่รอบคอบ ละเอียดละอ่อนมากขึ้น