นงนุช ปานบัว : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล :

1.การตั้งคำถามโดยให้เยาวชนได้คิดทบทวนถึงโครงการตนเองที่จะดำเนินการ โดยไม่ครอบงำความคิดของเยาวชน

2.การดึงความคิดของเยาวชน โดยใช้เทคนิค 5 ห่วง คือ 1) สภาพปัญหา 2) สาเหตุ 3) ผลกระทบ 4) ไอเดีย 5) ภาพฝัน มาเรียงร้อยเป็นหลักการและเหตุผลให้เยาวชนได้มองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนในเอกสารโครงการของเยาวชน

3.การใช้ storyboard โดยการวาดภาพ สัญลักษณ์ สื่อถึงเป้าหมาย แผนการดำเนินโครงการ และภาพฝันที่เยาวชนวางไว้ ในการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ในเวทีws ทำให้เยาวชนชัดเจนในเป้าหมาย และแผนงานของโครงการ

4.การใช้ Timeline ในการทบทวนการดำเนินงานของเยาวชนหลังจากที่มีการดำเนินงานของเยาวชนตามแผนการดำเนินโครงการไประยะหนึ่ง เพื่อย้ำให้เยาวชนได้เห็นเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และพัฒนาตนเองระหว่างการดำเนินงานที่ชัดเจน


 ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด :

- วิธีการชวนเยาวชนคิด วิเคราะห์โครงการ โดยการตั้งคำถามในแต่ละกิจกรรมว่ามีความเชื่อมโยงกับความเป็นพลเมืองอย่างไรบ้าง เพื่อให้เยาวชนได้ชัดเจนในโครงการมากยิ่งขึ้น