กรกช มณีสว่าง : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล

- การชวนให้เยาวชนคิดวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในทำโครงการ โดยผ่านแผนผังความคิด 5 ห่วง เริ่มจากให้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ไอเดียร์ ภาพฝัน(ผลคาดว่าที่จะได้รับ) เพื่อเชื่อมร้อยให้เป็นหลักการและเหตุผลรวมถึงตัวโครงการการฉบับที่เตรียมพร้อมนำมานำเสนอในWSพัฒนาโครงการ

- การให้เยาวชนได้ทบทวน และถอดหัวใจโครงการแผนการทำงานผ่าน timeline เป็นstoryboard ในการนำเสนอผลงาน เพราะการให้นำเสนอในรูปแบบนี้ทำให้เยาวชนสามารถนำเสนอไม่ง่ายและเห็นถึงธงการทำงานและขั้นตอนแผนการทำงานได้ชัดเจน

- ระหว่างติดตามโครงการเยาวชนพี่เลี้ยงจะค่อยชวนเยาวชนคิดวิเคราะห์ถึงคุณค่าที่ตนทำ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อตนเอง และต่อส่วนรวมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน


ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

- ทุกขั้นตอนพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรอง ชวนเยาวชนคิด วิเคราะห์โครงการ และจะใส่ความเป็นพลเมืองและทักษะชีวีตในรูปแบบการตั้งคำถามในแต่ละกิจกรรมว่ามีความเชื่อมโยงกับความเป็นพลเมืองอย่างไรบ้าง