Interview : อบรมเชิงปฏิบัติการ TOT ทบทวนและยกระดับสมรรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย

Interview

นายสมเกียรติ สาระ

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองสนิทจังหว้ดสุรินทร์


ความรู้ที่ได้จากเวทีครั้งนี้ เราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสามารถชี้ชัดได้เลยว่า 

คนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องสามารถทำอะไรได้ อย่างไร”


ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย เฟส 1

ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในเฟส 1 (โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย) สำหรับผมเข้าอบรมในหลักสูตรนักถักทอ(โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว)มาก่อน

ในช่วงที่อบรมหลักสูตรนักถักทอ ได้เรียนรู้เรื่องของการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้นำชุมชน ส่วนในโครงการวิจัยในเฟส 1 ได้ทักษะในเรื่องการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ การปฏิบัติการ การทดลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การจัดทำรายงานต่าง ๆ แต่การทำโครงงานก่อน ๆ นั้น ยังไม่ได้เก็บข้อมูลละเอียดและไม่ได้วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ พอมาในการวิจัยเฟสที่ 1 ได้ความรู้เรื่องนี้ว่า ในเรื่องที่จะดำเนินการ มีประเด็นเฉพาะอะไรบ้างที่จะสามารถแก้ปัญหาได้และได้ทดลองทำ ได้สรุปผลว่า สิ่งที่ทดลองสำเร็จเพราะอะไร ไม่สำเร็จเพราะอะไร สิ่งที่ได้จึงเป็นการจัดลำดับการทำงานและการคิดอย่างเป็นระบบครับ

­

การเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการเป็นนักวิจัยทั้งวิธีคิดและวิธีทำงาน

จากเดิมเวลาเราทำงานต่าง ๆ เราใช้ข้อมูลในการตัดสินใจน้อย อย่างเช่น เราทำงานใน อบต.ต่าง ๆ จะมีการทำโครงการ เราอาจใช้ข้อมูลปีเก่า ๆ มาทำ คือ เราไม่มีการเก็บข้อมูลใหม่ แต่ในการทำงานวิจัย ทำให้เราได้ใช้ข้อมูลปัจจุบันเพื่อมากำหนดแนวทางว่า สิ่งที่เราดำเนินการ เราจะใช้ข้อมูลตรงนี้มาทำเพื่อตอบโจทย์ว่า มันมีข้อมูลมาแบบนี้ แนวโน้มจะเกิดแบบนี้ เรามาทำเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ มันตอบโจทย์ได้ไหม ทำให้เราชัดเจนขึ้น คมขึ้นในการทำงานต่างๆ


ในการอบรมครั้งนี้ มีหัวข้ออะไรบ้างที่ทำให้ทบทวนหรือเข้าใจมากขึ้น และได้ความรู้ใหม่อะไรบ้าง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17-21 กค. สิ่งที่ตัวเองได้ทบทวนกระบวนการวิจัย ตั้งแต่สำรวจบริบทจนถึงการเขียนรายงาน ทำให้เราได้ทบทวนว่า กระบวนการวิจัยมีกี่ขั้นตอน และในแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไร คือสิ่งที่เราได้ทบทวนก่อนการทำวิจัยเฟส 1 ของหนองสนิทคือ เป็นเฟส 2 จากที่เดิม เรามาทำสองครั้ง เป็นเฟสที่ 1 ในพื้นที่ใหม่

ความรู้ใหม่ที่ได้ในครั้งนี้ เป็นในเรื่องของการเข้าถึงตัวเยาวชนต่าง ๆ ในภาคกลางคืนที่มีวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กมาบอกว่า การทำงานกับเด็ก เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร มีแนวคิดอย่างไรที่จะเข้าถึงตัวเด็กจริง ๆ อย่างเช่น วันที่ 19 ก.ค. มีกลุ่มที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนมาพูดคุยว่า เขาทำงานกับเด็กในช่วงอายุ 8-10 ขวบทำอย่างไรให้เด็กมาร่วมกิจกรรม มีข้อตกลงร่วมกัน มีข้อที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกันอย่างไร การไม่ดุเด็ก ไม่ตัดสินเด็ก เราก็จะได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อที่เราไปทำงานกับเด็กในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา คิดว่าเราจะได้ใช้ตรงนี้มาใช้เพิ่มเติมของเรา


ในฐานะที่เป็นโคช คิดว่า เครื่องมือไหนที่เราจะถ่ายทอดให้เขาได้

ความรู้ที่ได้จากเวทีครั้งนี้ ที่จะนำไปโคชให้ทีมวิจัยหลักหรือทีมวิจัยย่อยในพื้นที่ที่เห็นชัดคือ ในเรื่องการที่เราจะลงไปทำงานโครงการย่อย 3 โครงการ เราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมอย่างไร เพื่อให้สามารถที่จะประเมินผลได้ คือมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้ คือการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพราะที่ผ่านมาบางทีเรากำหนดวัตถุประสงค์เหมือนทั่วไป การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสามารถชี้ชัดได้เลยว่า คนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องสามารถทำอะไรได้ อย่างไร


สิ่งที่เรายังคิดว่าตัวเองขาดและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่เรายังคิดว่าตัวเองขาด และต้องการเรียนรู้เพิ่มคือ กระบวนการสันทนาการ ปกติผมจะเป็นคนพูดเฉพาะเนื้อหา พูดเล่นไม่ค่อยเก่ง อยากจะได้เรื่องสันทนาการ การละลายพฤติกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือคนในชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน มีอารมณ์ร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆครับ


Interview จากเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TOT ทบทวนและยกระดับสมรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย 5 อปท.จ.สุรินทร์” (ภายใต้การดำเนินงานของ(โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย เฟส 2) ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฏาคม 2562สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีอปท. จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมได้แก่ ทต.เมืองแก , ทต.กันตวจระมวล , อบต.หนองอียอ , อบต.สลักได , อบต.หนองสนิท