การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำพู

เกวลิน งามวิไล (มิกเกว) 

ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ มิตรภาพ “การรู้จัก การร่วมกิจกรรมด้วยกัน การพูดคุยกัน การใช้ชีวิตในค่ายด้วยกัน ได้ร่วมสนุกสนานด้วยกัน” ความรู้ “การแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ การแนะนำซึ่งกันและกัน การเพิ่มเติมความรู้ให้กัน (จากพี่ๆ น้องๆ และวิทยากร) เกม การบริหารจัดการ กระบวนการคิด การนำเสนอด้วยผ่านสื่อ” ทักษะ “การแสดงออก เกม การบริหารจัดการ กระบวนการคิด การนำเสนอ การเป็นผู้นำ” พลัง “กำลังใจ การผลักดัน การสนับสนุน การร่วมมือ”