บทบาทการหนุนเสริมเยาวชนทำโครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำพู

พีระพงศ์ ดวงดี (พี) 

จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาการการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

­

“อยากทำแต่ยังไม่มีความรู้ในการทำงานกับสิ่งแวดล้อมมากนัก ถ้าขาดประสบการณ์ก็ควรจะทำอะไรบ้าง แต่ที่อยากทำเพราะอยากเห็นคลองบางลำพูกลับมาดีขึ้น เพราะเราเห็นปัญหาต่างๆ เราเป็นคนอาศัยอยู่ในละแวกนั้น”

บทบาทการหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน คือ ถ่ายทอดกระบวนการและความรู้ผ่านกิจกรรม ร่วมคิดและวางแผนการทำโครงการร่วมกับแกนนำเยาวชน ช่วยประสานงานกับหน่วยงานและแกนนำชุมชน

สิ่งที่นำไปใช้ / ทักษะที่พัฒนาขึ้น / สิ่งที่เกิดขึ้น การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หรือโจทย์การทำงานที่ทำให้เข้าใจปัญหาได้มากขึ้น, เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม, การวิเคราะห์และวางเป้าหมายการทำงาน ทำให้ตัวเองมีเป้าหมายการทำงานชัดเจนขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจากเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทำให้เห็นแนวทางการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาในชุมชน, มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการทำงาน และสนับสนุนเงินกัน