การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก

กันภิรมย์ เบญจรัตนานนท์ (เปา) 

ปัจจุบันเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

­

­

“อาจารย์ที่ทำงานแล้วก็รุ่นพี่ที่ทำโครงการนี้มีความมุ่งมั่นไม่ย้อท้อต่อหน้าที่ให้กำลังใจ”

เปา จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล ประสานงาน และเป็นวิทยากรสอนน้องๆเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเปาได้เข้าร่วมโครงการคือ “มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ทักษะต่างๆ เช่น กระบวนการทำงาน ในเรื่องการจัดค่ายอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, การคิด-วิเคราะห์ สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้”