บทบาทการหนุนเยาวชนใน โครงการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ

­

กุสุมา คำพิมพ์ (เมย์) 

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

“ภูมิใจที่เห็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้มีความเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือชุมชน และให้ความสำคัญกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่พวกเขาพยายามทำทุกอย่างที่จะสื่อสารให้กับคนภายนอกและคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าชุมชนของเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้”

เมย์ ในฐานะพี่เลี้ยงกลุ่มเมล็กพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า สะท้อนให้เห็นการทำงานของกลุ่มน้องๆ “เด็กเยาวชนที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานเพราะเนื่องจากในชุมชนมีอาชีพทำไร่ข้าวโพด แล้วในทุกเสาร์อาทิตย์เด็กจะไปช่วยพ่อแม่ทำงาน จึงทำให้การมาร่วมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความล่าช้าแต่ก็หาวิธีการแก้ไขร่วมกันโดยใช้เวลาในตอนเย็นในการประชุมพูดคุยกัน เพราะเราคิดว่าไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะใหญ่สักแค่ไหนขอเพียงแค่เรามีใจรักที่จะทำมันก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้”