บทเรียนจากการทำโครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

นวฤทธิ์ เขียววงศ์ต้น (นิว)

เด็กหนุ่มที่ฝันจะกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เป็นชุมชนที่ฝันไว้ ได้เรียนรู้ ขึ้นตอนการทำงานทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่ประสานงานกับผู้ใหญ่ ข้อมูล การแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนสมาชิก สิ่งสำคัญ...คือการไว้ใจและเชื่อมั่นในเพื่อนครับ...

­

“อยากปรับปรุงสภาพชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และมาเอาความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป”