การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน


วดารัตน์ นาพรมมา(ยุ้ย) กำลังศึกษา ม. 5 โรงเรียนร่องคำวิทยา

“อยากดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น อยากให้ชุมชนช่วยกันดูแลห้วยทรายร่วมกับเด็ก ๆ”

ความถนัด/เด่น มีความสามารถในการออกแบบงานทางด้านสื่อสาร เช่น ออกแบบโลโก้ ออกแบบเสื้อ ทำงานศิลปะ ซึ่งสามารรถทำไดดี การจัดระบบเรื่อง

เอกสารของกลุ่ม ทำหน้าที่ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คนปัจจุบัน) แม้จะยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง แต่สามารถทำงานในการจัดระบบเอกสารต่าง ๆ ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบและงานศิลปะ

“เมื่อก่อนไม่มีความรู้ ไม่เคยสนใจอะไรรอบตัวเอง และไม่คิดว่าต้องได้มาทำงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ครู พี่ น้องไม่มีความรู้ในหลักการทำงานเลย ไม่มีบทบาทอะไร ไม่เคยคิดทำกิจกรรม แต่เมื่อได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ ได้เรียนรู้และเริ่มมีความรู้ในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ได้ความร่วมมือจากชุมชน ได้ทำงานด้านที่ตัวเองถนัด ก็ทำให้รู้สึกอยากทำและอยากสานงานต่อจากรุ่นนี้ และมีบทบาทในการทำกิจกรรม ได้เรียนรู้หลักการทำงาน ทำได้เรียนรู้ชีวิตของคนในชุมชน เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ”