การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก


ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ (ใบตอง) 

ปัจจุบันเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

­

“มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อส่วนร่วม เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม และมีความชอบในเรื่องนี้อยู่แล้ว”

จากการลงพื้นที่ได้ทักษะประสานงานชุมชน สื่อสารรู้เรื่อง สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้