บทบาทการหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก

­

อารมณ์   เบสูงเนิน(ครูเบ)

­

“พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงภาพจากสื่อยิ่งทำให้ประทับใจ  แม้ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ยังทรงงานหนังเพื่อประชาชนมีความสุข  หากมีโอกาสได้แบ่งเบาภาระพระองค์ท่านแม้จะเป็นครูคนหนึ่งซึ่งแบ่งเบาภาระพระองค์ท่านได้เพียงน้อยนิดก็ตั้งใจจะทำตามแนวพระราชดำริ”

­

บทบาทการหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน ให้อิสระการคิดการวางแผนทำงาน ของเด็กๆมีบทบาทในการชวนวิเคราะห์สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนฐานเหตุและผล ให้คำปรึกษาพาเยาวชนไปเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของเยาวชน

­