การเรียนรู้จากการลงมือทำโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน

ศิรินญา บุญอาจ (เนส)

การกำหนดเป้าหมายในการทำโครงการให้ชัด ทั้งเป้าหมายใหญ่ และเป้าหมายรองระหว่างทาง สิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนงาน คือ การเริ่มต้นที่ตัวเอง ต้องรู้ก่อนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ (รายได้หลัก-เสริม การทำการเกษตรภายใต้พันธะสัญญา) กระบวนการผลิตแคนตาลูป ผลกระทบ (สุขภาพ สิ่แวดล้อม น้ำ) แมลงศัตรูพืช วิถีชีวิตการทำเกษตรดั้งเดิมของชุมชน การตรวจสารตกค้างในดิน เป็นต้น ก่อนที่จะสื่อสารหรือไปบอกให้คนอื่นต่อไป “เรารู้และบอกต่อให้เครือข่ายได้รู้ เพราะเราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหา เราบอกเพื่อนแล้วให้เพื่อนไปบอกต่อ” การสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานพอสมควร