บทบาทหนุนเสริมเยาวชนทำโครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ

กันย์ธนัญ สุชิน (เดียร์)

อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

แรงบันดาลใจในการทำโครงการ “จากที่เคยเรียนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมมา ก็เกิดความประทับใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม้จะเป็นเพียงหนึ่งกำลัง แต่อย่างน้อยก็อาจช่วยสิ่งแวดล้อมได้”

ที่ผ่านมาการคิด ออกแบบกิจกรรมต่างๆจะมาจากเยาวชน อาจารย์เดียร์จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือแนะนำวิธีการทำงานต่างๆ เช่น การลงไปพูดคุยกับชาวบ้าน อาจารย์ก็แนะนำให้มีเอกสารไปแจกชาวบ้านด้วยเพื่อเป็นการทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่เยาวชนพูด บอกวิธีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ว่าเยาวชนต้องรู้ถึงปัญหาของชาวบ้านก่อน แล้วให้ชาวบ้านช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน แทนการที่เยาวชนจะไปบอกว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้

­