บทเรียนจากการทำโครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ

กรกช ไกรสอน (ทีม) ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดู่ กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศีกษาเชียงราย จ.เชียงราย

มีความถนัดเป็นประชาสัมพันธ์หรือพิธีกร จัดเตรียมข้อมูล เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงาน

­

แรงบันดาลใจในการทำโครงการ “อยากทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน”

โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกที่ทีมได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน “ก่อนทำโครงการผมไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอย่างไร กลัวปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไหม ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับชาวบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าชาวบ้านจะเชื่อในสิ่งที่เราทำหรือเปล่า”

แต่เมื่อได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโครงการและทักษะต่างๆ จากโครงการปลูกใจรักษ์โลกทำให้รู้จักการเขียนโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รู้จักการที่จะทำให้โครงการของเราให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้ กล้าที่จะแสดงออก เมื่อถึงเวลาทำงานจริงๆ ได้เห็นปัญหาในการทำงานของตัวเองว่า เวลาทำงานไม่มีการวางแผนทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อจะทำงานในครั้งต่อไป ต้องรู้จักการวางแผนการทำงาน มีการประชุมทั้งก่อนการทำงานและหลังการทำงาน เพื่อวางแผนก่อนการทำกิจกรรม และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจรรมแต่ละครั้ง รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับและช่วยเหลือเพื่อนที่ลำบาก ต้องมีการสื่อสารที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะทำให้การสื่อสารแต่ละครั้งไม่เกิดความผิดพลาด การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยอยู่ภายใต้เหตุผลที่เหมาะสม

­

ส่วนการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มทำให้เราได้ฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีม กระบวนการคิดกระบวนการทำงานและรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น การทำโครงการยังทำให้เรารู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ และได้รับคำแนะนำ “บางครั้งทำไปโดยไม่รู้” เมื่อผู้ใหญ่แนะนำเราก็สามารถทำงานได้บรรลุผลมากขึ้น ก็เลยได้เข้าไปปรึกษาพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) และให้พ่อหลวงช่วยประกาศประชาสัมพันธ์สิ่งที่พวกเราทำ พอชาวบ้านได้ยินพ่อหลวงประกาศ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สิ่งที่ได้จากการทำงาน คือ ได้ฝึกเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่ การประสานงานกับผู้ใหญ่ เราต้องพยายามบอกให้ผู้ใหญ่เข้าใจและหาที่ปรึกษามาเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการฯ เราจะทำอะไรต้องรู้จักระมัดระวังหลายๆ เรื่อง เรียนรู้การถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ว่าการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ ทำอย่างไร