แนวคิดทิศทางการทำงาน : โครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา” พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม