อาอีเซาะ ดือเระ : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโค้ชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล :

การทำงานกับเยาวชนโค้ชจะต้องไม่ทำให้เยาวชน รู้สึกอึดอัด และกดดัน เพื่อที่เยาวชนจะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาตนเองและชุมชน ตนเองจึงใช้วิธีการ การทำความรู้จักกับเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เขาได้คุ้นเคย วางใจ พร้อมที่จะเข้ามาปรึกษา วิธีการเช่นนี้จะทำให้โค้ชทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของเยาวชนและโครงการ ทราบถึงจุดเด่นของเยาวชนเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานโครงการได้อย่างมีชีวิตชีวา


ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด :

ในปีที่ผ่านมาโครงการเริ่มมีการขยายโอกาสไปยังเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงมีความหลากหลายของศาสนามากยิ่งขึ้น คือ มีทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม ทั้ง 2 ศาสนามีคำสอนที่คอยขัดเกลาจิตใจคนให้เป็นคนดี สอนการใช้ชีวิตในโลกอย่างมีคุณค่า เป็นต้น จึงมีการบูรณาการระหว่างหลักปฏิบัติและคำสอนทางศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชนของเยาวชน เช่น ในปีที่ 3 มีการนำหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามมาป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ ซึ่งบุหรี่เป็นการเริ่มต้นของการติดยาเสพติด ที่จะนำไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้น