กมลา รัตนอุบล : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล :

- การให้เยาวชนวิเคราะห์โครงการของตนเองผ่านแผนผังความคิด 5 ห่วง ได้แก่ สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ไอเดีย และภาพฝัน

เราจะใช้การพูดคุยโดยการให้เยาวชนเริ่มเล่าถึงสิ่งที่กลุ่มสนใจ และตั้งคำถามอย่างง่ายกับเยาวชนในแต่ละห่วง เพื่อให้เยาวชนมองโครงการของตนเองชัดเจน มองเห็นความเชื่อมโยงกันของแต่ละห่วงมากขึ้น


ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

- วิธีการ ชวนเยาวชนคิด วิเคราะห์โครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรอง โดยการตั้งคำถามในแต่ละกิจกรรมว่ามีความเชื่อมโยงกับความเป็นพลเมืองอย่างไรบ้าง