on the job training การจัดการความรู้(KM)

คุณค่าที่ได้จากการทำกิจกรรม

1. ได้ทบทวนตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้รู้สึกว่าบางทีการทำเราทุกอย่างเร็วๆอยู่แต่กับปัจจุบันและอนาคต ก็ทำให้เราลืมรากเหง้าของตัวเองไป ลืมนึกถึงคนข้างๆ คนข้างหลัง แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้เรามองเห็นทุกอย่างจากการทบทวนตัวเอง

2.การ เรียนรู้การฟังที่ไม่ใช้แค่ฟังแล้วผ่านไป แต่ฟังอย่างตั้งใจ มีอารมณ์ร่วม เข้าใจ ฟังสายตา ฟังจากกิรยาท่าทาง มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงคนที่เราฟังมากขึ้น

3.การเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น มีขั้นตอนและครอบคลุมเนื้อหา

4.การเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการทำกระบวนการและบริหารการจัดการ

วันนี้ทำกิจกรรมอะไรและมีผลสะท้อนกลับมายังไง

1.การฟังอย่างลึกซึ่งเป็นฐานของการจัดการความรู้ เราฟังอะไรบ้าง

- ฟังเนื้อหาสาระ สารจากผู้เล่า

- ฟังความรู้สึก

- ฟังสีหน้าท่าทางจากผู้เล่า

- ความคิดความรู้สึกของตัวเอง

พี่โจ้ พี่แจงให้เล่าถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมา ให้ฟังชีวิตของเพื่อนร่วมงาน จากกิจกรรมตัวนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิต/ภูมิหลังของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เข้าใจและรู้จักเค้ามากขึ้นการฟังที่ดีต้องเป็นการฟังแบบห้อยแขวนการตัดสิน และต้องเท่าทันเสียงเล็กๆที่ผุดขึ้นมากลางใจ

2. การฟังเพื่อแยกแยะประเด็น ต้องแยกความรู้สึกดีๆ เช่นความรู้สึกชอบ มีความสุข ความรู้สึกแย่ๆ เช่นเหนื่อย ท้อแท้ มีปัญหากับคนทำงาน และการวิเคราะห์งาน เช่น เราทำอะไร ขั้นตอน วิธีคิด แยกสิ่งเหล่านี้ออกเป็นประเด็นเพื่อเป็นประโยชน์ที่จะนำข้อมูลมาทำงาน ต่อ

3. KM กับการทำงาน ประกอบด้วย การวางเป้าหมาย , การวางแผนงาน , การลงมือทำงาน,การเรียนรู้ สะท้อนผลผ่านวงแลกเปลี่ยน , ประสบการณ์การทำงาน , การจัดเก็บความรู้ และการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการบวนการทำงานและการจัดการความรู้ที่ดี

4.ตัวละครละบทบาทในการทำ KM เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย คนชวนคุย คนจด และผู้เล่าประสบการณ์

ข้อค้นพบของตัวเราที่จะนำมาปรับใช้ในการทำงาน

ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราใช้KMในกระบวนการทำงานอยู่แล้วเพียงแค่อาจจะยังไม่ถูก ต้อง สมบูรณ์และยังนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้มากนัก แต่หลังจากเข้ากระบวนก็ทำให้เราเข้าใจหลักจริงๆของการจัดการความรู้ สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้ดีขึ้น