การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

วันที่ 27 พฤษภาคม 255 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ชลบุรี

โรงเรียนศรีวิชัยขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนทุกคน จุดเด่นอยู่ที่แผนการเรียนการสอน จนสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใกล้เคียง เด็กนักเรียนสามารถขยายผลต่อไปยังครอบครัวและชุมชนได้ และมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ผู้ปกครองด้วย โรงเรียนศรีวิชัยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายใต้การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนทุกคน เริ่มต้นขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ จากการศึกษาเอง เรียนรู้เองจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษา ขับเคลื่อนสู่ผู้เรียนโดยมีแผนการเรียนการสอนเป็นตัวนำ จุดเน้นคือการจัดกระบวนการเรียนการสอน จนสามารถเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้ เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อในครอบครัวในชุมชนได้ โดยเฉพาะเรื่อง การปลูกผักเลี้ยงสัตว์

­

คุณครูของโรงเรียนศรีวิชัยที่มีทักษะความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และในทุกกลุ่มสาระมีครูอย่างน้อย 1 คนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนครูได้

­

นอกจากส่งเสริมครูภายนอกโรงเรียนแล้ว ภายในโรงเรียนยังมีกิจกรรมสื่อสารความดี ให้ครูออกมาเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนั้นเวลาครูคนไหนไปอบรม เมื่อกลับมาแล้วต้องมาเวิร์คช็อปให้เพื่อนครูคนอื่นรับรู้ด้วย ที่สำคัญคือมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ผู้ปกครอง ให้สามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงบุตรหลานด้วย

­

“ทางสายกลาง” หลักธรรมนำชีวิตของผู้บริหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

­

ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผอ.ทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ จึงมีแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่ยึดหลัก “ทางสายกลาง” ที่ทำอะไรก็ตามควรทำแต่พอดี ไม่มากไป หรือน้อยไป ประกอบกับเรียนจบมาทางด้านจิตวิทยา ทำให้ ผอ.ทิพวรรณ เป็นคนที่มีความคิดเชิงบวก และมีมุมมองต่อผู้อื่นอย่างเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจคน เช่น เวลาเห็นคนทะเลาะกัน ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด การทะเลาะกันก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อแตกแยก และด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเวลาได้รับฟังอะไรมา ผอ.ทิพวรรณจะต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจก่อน ทำให้ไม่เป็นคนทุกข์เกินเหตุ เมื่อเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง จึงไม่ทุกข์มาก และพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

­

ผอ.ทิพวรรณ ได้ยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ที่ประทับใจและยึดใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานมาโดยตลอด โดยความตอนหนึ่งว่า “...ถ้าคนเราทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้กระจ่าง แล้วทำให้เต็มความรู้ความสามารถของตนเอง ก็จะประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ...” ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารระดับเขต สพฐ.นครปฐม เขต ๑ ต้องดูแลงานหลายด้าน แต่ต่อมาถูกปรับลดตำแหน่งให้มาดูแลด้านการศึกษาพัฒนาการเด็กแทน ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นการถูกลดอำนาจ ด้วยการให้ไปรับผิดชอบงานที่เล็กลง แต่ ผอ.ทิพวรรณ กลับมองว่า “น่าจะเป็นโอกาสดี ได้ทำงานน้อยลง แล้วก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลงลึกไปถึงโรงเรียนถึงเด็กมากยิ่งขึ้น” และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด