แรงบันดาลใจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน

คุณครูมีแรงบันดาลใจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนเพราะต้องการกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง ในปัจจุบันเด็กไทยของเรา บริโภคสื่ออย่างผิดๆทำให้นักเรียนหลายคนเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อนำไปปฏิบัติผลที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น คิดไม่เป็น แก้ปัญหาง่ายๆไม่ได้ ผู้สอนมีความมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด ในเบื้องต้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาในเรื่องของตัวเองอย่างถูกวิธีโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

­

­

การเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสอดแทรกเสริมในการเรียนรู้ไม่ไช่เรื่องใหม่เพราะในความเป็นจริงนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรครูจะสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาที่สอนทุกชั่วโมงให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและนำไปเป็นหลักคิดในการเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิต ในแต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วคุณครูจะให้นักเรียนได้ถอดบทเรียนนักเรียนสามารถถอดบทเรียนได้ โดยนักเรียนใช้เงื่อนไขความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากบทเรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะทำให้นักเรียนได้เข้าใจ เข้าถึง รู้ที่มาของเหตุและ ผลที่จะตามมาอันจะทำให้นักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มีความรู้คู่คุณธรรม แก้ปัญหาได้ เมื่อทำบ่อยๆครั้งนักเรียนจะคิดวิเคราะห์ได้ คุณครูคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ชีวิตเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันผู้อื่น