หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นไม่ใช่การที่เราไปเลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ หรือ การทำไร่ไถนา การปลูกผัก แต่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ หลักหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำกิจกรรม ทำงานต่างๆอย่างมี มีกระบวนการ เป็นระบบ และที่สำคัญคือต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง นั้นคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ข้อความด้านบนนั้นเป็นวลีเด็ดของคุณครูที่ได้สอนเราเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคุณครูที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์นั้นเป็นการสอนให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจถึงหลักที่แท้จริงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านวิธีการนำเสนอในแบบต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง หลอดยาสีพระทนต์ และรองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจง่ายและเป็นเรื่องที่นำมาเชื่อมกับความพอเพียงได้อย่างชัดเจน ทำให้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของฉันแบบเรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียง