ชีวิตกับความพอเพียง

­

ฉันเป็นเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ที่เพิ่งย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ตอน ม.3 ปัจจุบันฉันอยู่ ม.5 นับว่าเข้ามาศึกษาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเกือบ 3 ปีแล้ว ซึ่งตั้งแต่ที่ฉันได้ย้ายเข้ามาศึกษาที่นี่ โรงเรียนแห่งนี้ได้สอนและปลูกฝังเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันเข้าใจว่า ความพอเพียง ที่กล่าวถึงกันนั้น คือความพอประมาณ อดออม มีการประมาณตน เท่านั้นเอง แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีกรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ จะทำอะไรต้องคิดถึงเหตุผล

­

ตัวฉันเอง ครอบครัวฉันเป็นครอบครัวที่มีฐานะอยู่ระดับปานกลาง แต่เราก็ไม่เคยเสียใจที่ไม่ได้มีฐานะถึงกับว่าดีมาก ครอบครัวของฉันนำความพอเพียงมาใช้ในการสร้างฐานะตลอดเวลา เช่น พ่อแม่ก็นำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพ ต่างๆ ส่วนตัวฉันเองก็ช่วยฐานะครอบครัว โดยการพอประมาณ จะทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สิ่งเหล่านี้ฉันนำมาประพฤติปฎิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ด้วยที่ฉันนั้นเป็นคนที่ชอบศึกษาในเรื่องของธรรมชาติ เพราะฉันนั้นชอบธรรมชาติมาก และคุณป้าของฉันมีสวนลำไย เมื่อฉันไปสวน ฉันมักจะอดไม่ได้ที่จะถามโน่นถามนี่ ทั้งเรื่องการปลูก การเก็บ การดูแลรักษา ต่างๆ จึงทำให้ได้ข้อมูลต่างๆมากมายในการศึกษา ซึ่งมันก็เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นอกจากนี้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ของฉัน ได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมให้นักเรียนนำความพอเพียงมาใช้ ที่สำคัญยังมีสถานที่ที่หนึ่งในโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย นั่นก็คือ “บ้านพ่อ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้เห็น และได้สัมผัสปัจจัย รู้รูปลักษณ์ รู้คุณสมบัติ รู้พฤติกรรม รู้จริง มองศักยภาพออก แล้วใช้ภูมิปัญญาหรือวิถีชีวิตของตน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ…

­

ฉันภูมิใจที่ฉันสามารถนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจฉันมาโดยตลอดในเรื่องการทำงานต่างๆ นั่นก็คือ ทำงานอย่างรู้จริง มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประหยัด นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียร รับฟังความเห็นของผู้อื่น สุจริต และที่สำคัญสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในหลวงทรงแสดงให้เราเห็นโดยตลอด พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตา พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นทฤษฏีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเช่นตัวเองฉันเอง…. หากทุกคนสามารถปฎิบัติตามฉันเชื่อว่าจะทำให้เกิดความยั่งยืน ความมั่นคง ความสมดุลในการดำเนินชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำพาไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน…..

­