ความพอเพียง

ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดี เพราะนำความพอเพียงเข้ามาใช้ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งครอบครัว จนถึงปัจจุบันยังได้นำความพอเพียง ซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ของในหลวง มาใช้อยู่เช่นกัน โดยการนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยอาชีพการค้าขาย และ เกษตรกร จึงทำให้ครอบครัวของฉันมีฐานะที่ค่อนข้างดี แต่กว่าจะเป็นครอบครัวที่มีชีวิตที่พอเพียงนั้น ก็ต้องนำความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ