​การทำความเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

เดิมที “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ฉันเข้าใจว่าต้องเป็นการ ปลูกพืช ทำไร่ ทำนา หรืออาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรเพียงเท่านั้น แต่พอฉันได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำจิตอาสาเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอนุบาลโดยการเล่านิทานให้น้องฟัง ทำให้ฉันรู้ว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้มีแค่ การปลูกพืช ทำไร่ ทำนาเพียงเท่านั้นแต่คำว่า “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นหลักคิด หลักในการปฏิบัติตนอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า ๓๐ ปี เราสามารถนำหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใช้วิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ทีแรกฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่า การเล่านิทานให้น้องฟังจะสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติได้เหมือนกัน แต่พอฉันได้เขียนเรื่องเล่าก็ทำให้ฉันเข้าใจและรู้ถึงความสำคัญของคำว่า ความพอเพียงโดยได้รับคำแนะนำจากคุณครูบุญยรัตน์ ลมงาม ที่คอยให้คำแนะนำที่ดีและชี้แนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนเรื่องเล่าของฉันและทำให้ฉันเข้าใจกับคำว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง